Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozan, C., & Köse, E. (2013). Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish. e-International Journal of Educational Research, 4(2), 29-47.

Sorumlu Yazar: 
Ceyhun Ozan
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %47.4’ünü açıklayan ve maddelerinin tamamıyla orijinal formdaki alt boyutlarında yer aldığı 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Tüm maddelerin faktör yükleri .30’dan yüksek bulunmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (x² = 1171.46, sd = 423, RMSEA = .070, SRMR = .076, NFI = .94, NNFI = .96, CFI = .96, GFI = .90 ve AGFI = .87).

Güvenirlik: 

Envanterin iç tutarlılık katsayıları üç alt boyut için sırasıyla .88, .83, ve .86, envanterin geneli için .92 olarak bulunmuştur. Envanterin test-tekrar test çalışmasından elde edilen bulgularına göre korelasyon katsayılarının üç alt boyut için sırasıyla .74, .71, ve .80, toplam puanı için .78 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: