Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (EÖD-TÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, M. ve Alıcı, D. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD-TÖ) Geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33, 66-73.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aktaş
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi bulguları, ölçeğin yağı geçerliğini desteklemektedir. Ayrıca, öğrenim görülen fakülte ve cinsiyet değişkeni bakımından gruplar arasında fark bulunmadığına ilişkin istatistiksel bulgular da yapı geçerliğinin ek kanıtları olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

20 maddelik ölçeğin tümüne ait α katsayısı 0,944 bulunurken, 8 maddelik birinci faktöre ilişkin α=0,911; 7 maddelik ikinci faktöre ilişkin α=0,898 ve 5 maddelik üçüncü faktöre ilişkin α=0,845 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: