Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mısırlı, Z. A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 311-337.

Sorumlu Yazar: 
Zeynel Abidin Mısırlı
Geçerlik: 

Gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi ve döndürme işlemleri sonucunda 21 maddeden oluşan nihai ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için α=.886’dırç “Teknoloji Okuryazarlığı” faktörünü oluşturan on madde için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı α=.874, “Yaratıcılık” faktörünü oluşturan dört madde için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı α=.729, “Dijital Vatandaşlık ve Katılım” faktörünü oluşturan dört madde için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı α=.574 ve “Yenilikçilik” faktörünü oluşturan üç madde için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı α=.620’dir.

İletişim: