Eğitim İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.

Sorumlu Yazar: 
Kürşad Yılmaz
Geçerlik: 

Söz konusu ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.42 ile 0.74; madde toplam korelasyonları 0.22 ile 0.90’dır.

Güvenirlik: 

maddelerin güvenirlik katsayıları 0.70 ile 0.91 arasında değişmektedir.

İletişim: