Ebeveynlerin Çocuk İhmal ve İstismarı Ölçeği (EFİÇÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, H. B. (2017). Ebeveyn çocuk ihmal ve istismarı farkındalık ölçeği’nin geliştirilmesi ve uygulanması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Araş. Gör. Hazal Begüm Ünal
Geçerlik: 

Madde analizi sonucunda, madde toplam korelasyon sayısı ve madde faktör yükleri göz önüne alındığında değerlerin alanyazında öngörülen değerlere uyduğu için araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin geçerli bir ölçek olduğu kanısına
varılmıştır.

Güvenirlik: 

45 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.814 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: