Ebeveyn Arabuluculuğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dulkadir-Yaman, N. (2019). Çocukların bakış açısıyla internet kullanımlarına ilişkin ebeveyn arabuluculuğunun incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Nihal Dulkadir Yaman
Geçerlik: 

AFA sonucunda 23 madde ve dört faktörden oluşan, açıklanan varyansı %50.037 olan aday ölçek elde edilmiştir.DFA sonucunda ölçek; izlemeli, güvenli, aktif ve teknik arabuluculuk olmak
üzere dört boyuttan oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa katsayısı .928 olarak bulunmuştur. Faktörlere ilişkin iç tutarlılık katsayıları ise .826 ile .915 arasında değişmektedir.

İletişim: