E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalelioğlu, F. ve Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 1(2), 22-30

Sorumlu Yazar: 
Filiz Kalelioğlu
Geçerlik: 

AFA sonucu ölçek 27 maddeden 25 maddeye düşürülmüştür.Buna göre, altı faktörün açıkladıkları varyans miktarı %61.54’dür.Faktörlerin her bir maddeye ilişkin açıkladıkları ortak varyans miktarı ise 0.311 ile 0.846 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları birinci faktör için 0.80, ikinci faktör için 0.78, üçüncü faktör için 0.80, dördüncü faktör için 0.84, beşinci faktör için 0.75 ve altıncı faktör için 0.64 olarak bulunmuştur.

İletişim: