Duyusal İşlemleme Ölçeği Sınıf Formu (Sensory Processing Measure Main Classroom Form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kasım, D. (2010). Duyusal İşlemleme Ölçeği Sınıf Formu’nun Türk çocuklarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Dilek KASIM
Geçerlik: 

İç tutarlık güvenirliğini belirlemek üzere yapılan analiz sonucunda Cronbach Alpha değeri α=0,94 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısının belirlenmesine ek olarak maddelerin iki eşdeğer yarıya bölünmesi ile elde edilen güvenirlik (split-half reliability) katsayıları da ayrıca hesaplanmıştır.

Güvenirlik: