Duygusal Şiddete Maruz Kalma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskici, M., & Tinkir, N. S. (2019). Exposure to Emotional Violence: Relationship between University Students according to their Demographic Characteristics. Pedagogical Research, 4(1), em0026.

Sorumlu Yazar: 
Menekşe Eskici, Nilüfer Saatcioğlu Tınkır
Geçerlik: 

Verilerin analizi SPSS 17 ile gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda aritmetik ortalama, standart sapma, t-Testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analizler sonucunda anlamlı farklılığın ortaya çıkması durumunda, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için varyansların homojenliği kontrol edilmiştir. Sonuçlar homojen olduğundan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD testi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değeri .92
AFA sonucunda ortaya çıkan 5 faktörlü yapının doğruluğunu sınamak için yapısal eşitlik modeli üzerine kurulmuş olan DFA analizi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda model uygunluğu için elde edilen değerlerin uyum indislerinin Χ2 /df= 3.32, TLI= .86, CFI= .88 ve RMSEA= .058 olduğu bulunmuştur. Uyum değerlerinin iyi uyum için kabul edilebilir düzeyde olduğu (Browne ve Cudeck, 1993; Karagöz) tespit edilmiştir.

İletişim: