Dürüstlük Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, SeEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
63
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. Sevgi Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,7319’dur.