Dürüst Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Melek Erken
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonunda ölçek tek faktörlü çıkmıştır. Ölçekte bulunan
maddelerin yükleri 0,326- 0,737 arasında değişmektedir. Dürüst Davranış Ölçeği’nin tek faktörünün
ölçeğe ilişkin toplam varyansı 34,438’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Dürüst Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,834’dür.