Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, B. (2008). Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 41-51.

Sorumlu Yazar: 
Banu Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüt geçerliğini sınamak amacıyla, RİDKOÖ ve KSE seçilmiştir. RİDKOÖ sonucunda yedi alt boyut elde edilmiştir ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .66’dır. KSE için ölçülen toplam iç tutarlılık katsayısı ise .97’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç-tutarlık katsayısı .70, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .58 olarak bulunmuştur.

İletişim: