Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güngör, İ. (2009). Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İlkay Güngör
Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği uzman görüşü ile değerlendirilmiş ve kapsam geçerlik indeksi puanları normal ve sezaryen doğum versiyonları için sırasıyla 0,91 ve 0,89 bulunmuştur. Madde-toplam puan ve alt boyut-toplam puan skorları her iki ölçekte anlamlı korelasyon göstermiştir.

Güvenirlik: 

Her iki ölçekte iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı (0,91) oldukça iyi bulunmuştur.

İletişim: