Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Benli, T.E. (2019). Doğum öncesi baba bağlanma ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Enise Benli
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi ise geliştirilen ölçme aracından elde edilen veriler ile mevcut bulunan yapının doğrulanıp doğrulanmadığını test etmeye çalışılır (80). DFA
aynı zamanda uyarlanan ölçüm aracının uyumu ile temel modelin uyumunu karşılaştırmaktadır (83). Bu karşılaştırmada sıklıkla X2/Sd, GFI, AGFI, CFI, RMSEA ve SRMR uyum indeksleri kullanılmaktadır

Güvenirlik: 

Bir ölçeğin iç tutarlığını gösteren Cronbach’s alpha değeri bir güvenirlik indeks değeridir ve ölçeğin içerdiği maddelerin birbiri ile ne kadar tutarlı olduğu ve arka plandaki saklı değişkeni ne derece temsil ettiği ile ilgili bilgi verir (86). Ölçeğin güvenilir olması için Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayı değerinin sıfır ile bir aralığında ve olabildiğince 1’e yakın olması istenmektedir. Değerlendirme ölçütüne göre; 0.00≤α≤0.40 ölçek güvenilir değildir; 0.40≤α≤0.60 ölçek düşük güvenirliktedir; 0.60≤α≤0.80 ölçek oldukça güvenilirdir; 0.80≤α≤1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir şeklinde bir sınıflama yapılmaktadır

İletişim: