Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersoy, Y. (2011). Doğum eyleminde öz-yeterlilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Yeliz Ersoy
Geçerlik: 

Bilinen grup karşılaştırmasında; araştırmacı, yapının dayandığı kurama bağlı
olarak, bir testten anlamlı olarak farklı puan alabilecek grupları belirler, ölçme
aracını her iki gruba uygular ve gruplar arası farka bakar. Ölçme sonucunda, özelliği
bilinen grup ile bilinmeyen grup arasında fark olması beklenir. İlgili kaynaklar (ya da
gözlemler) doğrultusunda, önceden aralarında ilişki olacağı varsayımını kurduğu
ilişkilerin yönünü ve düzeyini korelasyon analiziyle değerlendirerek test eder.

Güvenirlik: 

Testin güvenirliği konusunda test-tekrar test tekniğiyle karar verilirken, iki
uygulama arasındaki zaman aralığının çok kısa olması, yeniden anımsamayı
kolaylaştıracağından güvenirliğin yüksek çıkmasına, sürenin uzun tutulması ise, iki
ölçme için aynı koşulların sağlanamamasından ve bu zaman diliminde ölçülen
özellikte bazı değişimler oluşabileceğinden, güvenirliğin düşük çıkmasına neden
olabilir ve uygulama arasında geçen sürede, ölçülen özelliği değiştirecek koşulların
ortaya çıkıp- çıkmadığını da kontrol etmek gerekir. Bu nedenle güvenirliği hesaplarken bu tekniğe başvurulduğunda dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle, test-tekrar test tekniği fazla kullanılmamaktadır.