Dinsel Fundamentalizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezen, A. (2010). Dinsel Fundamentalizm Ölçeğinin Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 136-147.

Sorumlu Yazar: 
Abdulvahid SEZEN
Geçerlik: 

İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen DFÖ için geçerlilik faktör analizi ve iç tutarlılık tekniği kullanılarak
hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları iki teknikle gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi olan yarıya bölme (split-half) tekniğiyle yapılan güvenirlik hesaplamaları sonucunda korelasyon katsayısı r= .75 olup; p<.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için uygulanan ikinci teknik de, ölçeğin homojen bir yapıya sahip olup olmadığıyla ilgilidir. İçsel tutarlılık (homojenlik) ölçütü olan güvenirlik Cronbach’s alpha katsayısı ise α=.73 değerinde bulunmuştur. Bu değer ölçeğin kendisinden beklenen ölçümü yapabileceğinin bir göstergesidir.

İletişim: