Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, A., & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Şahin
Geçerlik: 

Her bir maddeden elde edilen puanlar ile testin bütününden elde edilen puanların karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayısı o maddenin geçerlik katsayısı olup testin bütünü ile tutarlılığını göstermektedir. Ölçeğin son halinde madde-toplam korelasyonlarının 0,297 ile 0,545 arasında değiştiği ve bu haliyle ölçekte sorunlu bir madde olmadığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini negatif yönde etkileyen maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra yapılan analiz sonucunda 46 maddeden oluşan ölçeğin son halinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,916 olarak bulunmuştur.

İletişim: