Dini Dünya Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuşat, A., & Bulut, M. B. (2016). Dini dünya görüşleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2502-2509.

Sorumlu Yazar: 
Ali Kuşat
Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre χ2/df= 2,26; CFI= ,945 ve RMSEA= ,065 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak tespit edilmiştir.

İletişim: