Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevinç K., Güven M. ve Metinyurt T. (2015). Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 59-86.

Sorumlu Yazar: 
Kenan Sevinç
Geçerlik: 

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ve güvenirlik-geçerlik çalışmaları kapsamında üç ayrı araştırma yapılmıştır. Ölçeğin çevirisi aşamasında en önemli sorulardan birisi, spiritual kavramının spiritüel (spirituality=spiritüellik) olarak mı
yoksa manevi (spirituality=maneviyat) olarak mı çevrileceği olmuştur. Türk din psikoloji literatüründe her iki kullanıma da rastlanmaktadır. En doğru kullanım, ancak emprik verilere dayalı olarak tespit edilebileceği için, spiritüel-manevi
kavramlarından hangisinin kullanılması gerektiği ve Türkçe çevirinin anlaşılabilirliği ilk iki araştırmada denetlenmiştir. İlk iki araştırmada ayrıca ölçeğin anlaşılırlığı ve güvenilirliği denetlenmiştir. Üçüncü araştırmada ise ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliği, içerik geçerliliği, bilinen grup geçerliliği ve konverjan geçerliliği incelenmiştir.

Güvenirlik: 
İletişim: