Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Görmez, E. (2020). Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği (Döyo): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 21-34.

Sorumlu Yazar: 
Erhan Görmez
Geçerlik: 

KMO değerinin (KMO=0.898, p<0.00) olması ve Bartlett Sphericity testi χ2 değerinin 2622,244 olması ve p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olması, ölçme aracının faktör yapılarına ayrıştırılabileceğini ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

17 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının α=.916 olduğu; birinci alt boyutun .903; ikinci alt boyutun .855; üçüncü alt boyutun .755, dördüncü alt boyutu ise .838 olduğu bulunmuştur.

İletişim: