Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağtekin, N. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek Lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Sorumlu Yazar: 
Necat Dağtekin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini analiz etmek ve ölçeğin faktör yapısını tespit
etmek için yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu Faktör yük değeri
.40‟ın altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır (Büyüköztürk, 2010). 23
maddelik taslak ölçek (EK-2) örnekleme uygulandıktan sonra madde istatistikleri
yapılmıĢ olup; ideal sınırlarda olmayan 17. Madde (Teknolojinin derse katkısı,
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum
Ölçüsü .87
Barlett Küresellik Testi
X2 4269.620
Sd 231
Sig. 0.000
24
öğretmenin teknolojiyi kullanma becerisine bağlıdır) ölçek formundan
çıkarılmıĢtır. Nihai ölçek forumunda (EK 3) 22 madde elde edilmiştir.

Güvenirlik: 
İletişim: