Dart Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayapınar, F. Ç., ve Mutlu, E. (2021). 4th International Healt Sciences and Innovation Congress Book, I. Hüseynova (Ed.), Dart Tutum Ölçeği (DTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması içinde (54-59. ss.). New York; Liberty Publications.

Sorumlu Yazar: 
Ergün Mutlu
Geçerlik: 

Bu çalışmada 0,875 KMO değeri, değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe dahil edilen faktör yük değerleri ise; 0,254 ile 0,748 arasında olduğu ve faktör yükünü yeterince açıkladığı kabul edilmiştir. Ölçeğin toplam varyansı %41,452 olarak bulunmuştur. Maddeler arası görüntü karşıtı korelasyon değerleri ise 0,622 ile 0,933 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş, hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Boyutların güvenilirlik kat sayıları ise 0,565 ile 0,910 arasında değişirken genel güvenirlik katsayısı 0,873 olarak belirlenmiştir.

İletişim: