CRAIG Engellilik Değerlendirme ve Rapor Etme Tekniği- Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Binay-Sefer, V. (2010). İnme geçirmiş Türk hastalarda craig engellilik değerlendirme ve rapor etme tekniği-kısa formunun (CHART-sf) geçerliliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması (Tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Vildan BİNAY SAFER
Geçerlik: 

Skalanın yapı geçerliliği benzeşme geçerliliği ile test edilmiştir. Benzeşme geçerliliğinin değerlendirilmesinde NHP ve inmeli olguları değerlendirmede kullanılan FIM skalası ile CHART-sf skalalarının korelasyonu Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Korelasyon katsayıları 0,76-1 arasında olup CHART-sf skalasının güvenilir olduğunu göstermektedir. CHART-sf skalası için alfa kat sayısı 0,835 saptanmıştır. Bu sonuç CHART-sf skalasının inmeli olgularda iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir.