Cinsel Kompülsiyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Çelik, E. (2015). Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 617-629.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde iki boyutlu modelin uyum indekslerinin (X²= 95.82, SD= 34, RMSEA= .082, GFI= .93, CFI= .96 ve SRMR= .04) kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, cinsel davranışlara yoğunlaşma alt ölçeği için .72, cinsel dürtüleri kontrolde
başarısızlık alt ölçeği için .90, ölçeğin bütünü için .89 olarak bulunmuştur. Madde analizi için incelenen düzeltilmiş madde-test korelasyonlarının ise .35 ile .82 arasında sıralandığı görülmüştür.

İletişim: