Cervantes Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bal Demirgöz,M. ve Şahin Hotun, N. (2011). Cervantes kişilik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8(1), 39-45.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Demirgöz Bal
Geçerlik: 

Kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi için konunu uzmanlarında oluşan 11 öğretim üyesinin görüşü alındı ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için Kapsam Geçerlik indeksi-KGİ (Content Validity Index-CVI) kullanıldı.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Cronbach alfa güvenirlik katsayısı dışa/içe dönük olma 0.97 duygusal denge/nörotizm 0.81; tutarlı/tutarsız olma 0.71’dir