Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Tekin
Geçerlik: 

1. alt boyuta ait maddelerin KGO ortalamaları alınarak bulunan KGĠ değeri 0.92’dir
2. alt boyuta ait KGĠ değeri 0.80dir.
3. alt boyuta ait KGĠ değeri 0.95 olarak bulunmuştur.
Cep Telefonu Problemli Kullanım Ölçeğine ait KGO’arın ortalaması alınarak, tüm ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi (KGĠ) 0.89 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizleri için hesaplanan Cronbach Alfa değeri 0.854, ölçeğin toplam puan için test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.86 bulunmuştur.

İletişim: