Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Ekici
Geçerlik: 

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ)’ nin geçerlik çalışmalarında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu 0.001 düzeyinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88, Barlett Testi değeri 3367.79 olarak bulunmuştur. ölçek taslağında yer alan 21 maddeye ilişkin faktör yükleri 0.45 ile 0.95 arasında değişmektedir. Maddelerden yalnızca 1 tanesi 0.45 faktör yüküne sahipken diğer 20 madde O.60 faktör yükünün üstünde faktör yüküne sahiptir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.93 bulunmuştur. Zevk boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.90, güven boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.80, önemlilik için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.72 bulunmuştur.

İletişim: