Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, O., Bulut, Z. A., & Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4),659-678.

Geçerlik: 

Test edilen dört faktörlü ilişkili modelin uyum iyiliği değerlerinin (x2=161.41; p<0.00, x2/df= 1,467, CFI= 0.956, TLI= 0.945,
NFI= 0,875, RMSEA= 0,042, SRMR= 0,060) iyi bir uyuma işaret ettiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre sürdürülebilir tüketimin çevre duyarlılığı boyutunun tasarruf boyutuyla (r=0.510, p=0.001) ve yeniden kullanılabilirlik boyutuyla (r=714, p=0.001) anlamlı ve yüksek düzeyde pozitif
yönde bir ilişki içinde olduğu, tasarruf boyutunun yeniden kullanılabilirlik ile (r=0.452, p=0.001) anlamlı ve orta düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, ihtiyaç dışı satın alma boyutunun çevre duyarlılığı (r=-
0.187, p=0.024), tasarruf (r=-0.345, p=0.001) ve yeniden kullanılabilirlik (r=-0.260, p=0.008) ile anlamlı ve negatif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre ihtiyaç dışı satın alma ile sürdürülebilir tüketimin diğer boyutları
arasında ters yönlü, sürdürülebilir tüketimin çevre duyarlılığı, tasarruf ve yeniden kullanılabilirlik boyutlarının kendi aralarında daha yüksek düzeyde ve aynı yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.