Bilişsel ve Duygusal Bilinçli Farkındalık Ölçeği-Revize

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Catak, P. D. (2012). The Turkish version of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale-revised. Europe’s Journal of Psychology, 8(4), 603-619.

Sorumlu Yazar: 
Pelin D. Catak
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör analizi kullanılmıştır. faktör analizi sonucunda ölçeğin 10 madde ve 4 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. ölçekteki 5.madde ters maddedir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin türkçe versiyonunun tamamı için Cronbach Alfa α =.77 olarak bulunmuştur.

İletişim: