Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2). 123-136.

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Gürcan Namlu
Geçerlik: 

Varimax rotasyonu sonucunda analizi yapılan 4 faktörün açıkladıkları varyans yüzdeleri birinci faktör için %13,217, ikinci faktör için %12,454, üçüncü faktör için %11,018 ve dördüncü faktör için %8,012 olarak bulunmuştur. Faktör yük değerlerinin tamamı 0,375 ile 0,763 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach ∝) 0,8164 olarak bulunmuştur.

İletişim: