Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, M. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Sorumlu Yazar: 
Metin Yaşar
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi kullanılmıştır. KMO örneklem uygunluğu ölçüsünün .924 olduğu saptanmıştır. Pallant (2001) tarafından önerilen .60 değerinden büyük olduğundan, uygulamadan elde edilen verinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa(⍺) güvenirlik
katsayısı .917 olarak bulunmuştur. .917 > .80 olduğundan dolayı ölçek çok yüksek düzeyde güvenilirlik özelliğine sahiptir. Aynı durum
ölçeğin ilk dört alt boyutuna ait güvenirlik katsayısı .80’den büyük olduğundan alt boyutlar düzeyinde de ölçek yüksek düzeyde güvenirliğe sahiptir.

İletişim: