Bilgisayar Programcılığı Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı,M., ve Ersoy,H. (2018). The Adaptation of Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale into Turkish: The study of validity and reliability. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 8(1). 73-81.

Sorumlu Yazar: 
Ümmühan Avcı
Geçerlik: 

DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri χ2=363.75, df=137, p=.000; RMSEA=0.073; χ2/
df=2.65; NFI=0.94; NNFI=0.96; SRMR=0.06; CFI=0.96; GFI=0.89; AGFI=0.85; IFI=0.96 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısının ölçeğin tamamında 0.90 olduğu ve faktörler bazında 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin, bilgisayar programlama derslerinde öğrenme motivasyonunun ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

İletişim: