Beden Eğitiminde Görev Ve Ego Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Haslofça, F.(2012). Beden Eğitiminde Görev Ve Ego Yönelimleri Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Spor Hekimliği Dergisi , 47,105-112.

Sorumlu Yazar: 
Fehime Haslofça
Geçerlik: 

Orijinal ölçeğin ilk yapı geçerliği çalışması açıklayıcı faktör analizi yardımıyla yapılmış ve görev ve ego yönelimi olmak üzere iki faktör bulunmuştur (4,6). Duda (5); ölçeğin üç haftalık test-tekrar test güvenilirlik katsayılarını, görev yönelimi için 0.68, ego yönelimi için ise 0.75 olarak bulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek ile ilgili diğer çalışmada, ölçeğin iç tutarlığı görev yönelimi için 0.79, ego yönelimi için 0.81 olarak belirlenmiştir (9). Sporda işe ve egoya yönelimlerin (TEOSQ) faktör yapılarını belirlemek amacıyla yapılan diğer bir çalışmada (2); DFA sonucu iş ve ego yönelimleri faktörleriyle ilgili verilerin modele uygunluğu ortaya koyulmuştur (CFI=0.91; GFI=0.91; RMSR=0.09). İş ve ego alt ölçeklerine ilişkin katsayılarda işe yönelim 0.83; egoya yönelim 0.86 olarak belirlenmiştir.

İletişim: