Barnett Çocuk Sevme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., ve Gelbal, S., (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-48.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Geçerlik için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçekte bulunan 14 maddenin tamamının birinci boyutta yüksek faktör yüküne sahip olduğu; birinci faktöre ait toplam değişkenliği % 51.83 olduğu bulunmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değeri 0.92, test‐
tekrar test güvenirliği ise 0.85 olarak bulunmuştur.

İletişim: