Bakım Davranışları Ölçeği-24

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurşun, Ş. ve Kanan, N. (2012). Bakım Davranışları Ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 229–235.

Sorumlu Yazar: 
Şerife Kurşun
Geçerlik: 

Verilerin geçerlik analizinde; kapsam geçerlik indeksi, doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizinde; pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kullanıldı.

İletişim: