Babaların Emzirmeye Etkisi Ölçeği (Partner Breastfeeding Influence Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buldur, E. (2019). Babaların emzirmeye etkisi ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Emel Buldur
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi ile oluşturulan ölçek maddelerinin alt boyutlarda temsil edilme düzeylerinin yeterliliğini ve alt boyutların ölçek yapısını yeterli düzeyde açıklayıp açıklamadığını değerlendirme için doğrulayıcı faktör analizi yapılır. Doğrulayıcı faktör analizi oluşturulan alt boyutların ölçek yapısı ile ne düzeyde ilişkili olduğunu belirler ve maddelerin oluşturduğu faktörlerle ilişkilerinin yeterlilik düzeyi hakkında da bize bilgi verir

Güvenirlik: 

Kullandığımız ölçeğin maddelerinin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını ve aynı kavramsal yapıyı ölçüp ölçmediğini belirlemek amacıyla cronbach α katsayısına bakılır. Croncbach α katsayısı 0-1 arasında değer almaktadır. Cronbach α katsayısı negatif ise, ölçme aracının homojen bir yapıyı ölçmediği belirtilmektedir.

İletişim: