Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koçak, V., Altuntuğ, K., Geçkil, E., Ege, E. (2015).Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3),172-180 . DOI: 10.17049/ahsbd.60358

Sorumlu Yazar: 
Vesile Koçak
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddeleri, özdeğeri 1’i aşan 4 faktörde toplanmıştır. Bu dört faktör toplam varyansın %61.19’unu açıklamaktadır. Maddelerin faktör yükleri .63- .78 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde dört faktörlü yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam puanına göre Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .74 olarak bulunmuştur.

İletişim: