Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Sorumlu Yazar: 
Nuri Künter
Geçerlik: 

Yapılan analiz ve inceleme sonucu ölçeği oluşturan maddeler arasındaki en düşük korelasyon değerinin r=0,41 olduğu görülmüştür Ölçeğin maddeleri arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde en küçük korelasyon değerinin (r=0,41) dahi orta derecede olduğu görülmüştür. Bu sonuç, Kline ve Şencan’ın benzeşim geçerlilik kriterlerinin sağlandığını göstermiştir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde ölçeğin benzeşim geçerliliğini sağladığı görülmektedir..

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ,94’tür.

İletişim: