Anatomi Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Dilber POLAT
Geçerlik: 

Anatomi dersine ilişkin öz-yeterliği etkilediği düşünülen 35 madde oluşturulup yapı, kapsam ve dil geçerliği için biri Türkolog, ikisi alan eğitimcisi olmak üzere üç uzman görüşüne sunulmuştur. Geçerlik çalışması sonrasında bazı maddelerin ifadeleri değiştirilirken bazı maddeler tamamen çıkarılmış ve taslak ölçek 30 maddeye indirgenmiştir. 30 maddelik ölçeğin Cohen Kappa katsayısı 0,74 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Kalan maddeler (30 Madde) faktör analizine tabi tutulmuş, analiz sonunda madde yük değeri 0,40’tan düşük olan maddeler ve ayrışmamış (yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan düşük olan) maddeler ölçekten düşürülerek üç alt boyuttan, altı tanesi olumsuz, 20’si olumlu ifadeden oluşan toplam 26 maddelik bir yapı oluşmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha (α) 0,84 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: