Ana-Babalar İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erman, Ö. ve Güven, Ö. (2011). Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 184-196.

Sorumlu Yazar: 
Özbay Güven
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 4
faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 21 olarak belirlenmiştir. Madde yük değerleri
I.Faktör için 0.691-0.804; II.Faktör için 0.543-0.768; III.Faktör için 0.557-0.806 ve IV.Faktör için ise
0.586-0.801 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik ve iki
yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,90 ve 0,76
olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına
yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması
sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir.

İletişim: