Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.

Sorumlu Yazar: 
Cuma Çakmak
Geçerlik: 

Alturistik Liderlik Ölçeği’nin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için elde edilen veriler üzerinde önce açıklayıcı faktör analizi ve ardından da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır ve yapılan analiz sonucunda 8 soru ve tek boyut ile son hali verilen ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,927 olarak hesaplanmıştır.Yönet

İletişim: