Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız,M. (2016). Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Yıldız
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği 0,97 bulunmuştur.DFA ile ölçeğin bilgi bölümü ve iki alt boyutu incelendi. DFA ile birlikte uyum
iyiliği indeksleri değerlendirildi. En sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri ölçütleri olan ki-kare, RMSEA ve SRMR açısından, iki boyutlu kuramsal modele ilişkin genel uyum katsayılarının SRMR dışında yeterli olduğu görüldü.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada ölçeğin bilgi boyutu için KR-20 iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .73’dür. Tutum boyutu için Cronbach’s alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .83 ve inanç alt boyutu için .66’dır.

İletişim: