Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Arslan
Geçerlik: 

DFA sonucunda ölçeğin faktör yükleri Siyasi Okuryazarlık
boyutunda .71-80, Katılım boyutunda .35-.85, Protesto ve Sorumluluk boyutunda .37-.84 arasında değişmektedir. DFA çalışmalarında ki-kare (χ²), χ²/sd dışında en sık başvurulan uyum indeksleri GFI, CFI, NFI, RFI, AGFI, IFI ve RMSEA’dır. İlgili literatüre göre, oluşturan modelin uygunluğu için uyum indekslerinin GFI > .90, CFI > .95, NFI > .90, RFI > .90, AGFI > .85, IFI > .95, NNFI > .95 ve RMSEA < .08 şeklinde olması gerekir (Kline, 2011; Şimşek, 2007). Bu çalışmada elde edilen uyum indeksleri ise; RMSEA = .070, GFI = .90, CFI = .97, NFI =.95, RFI = .95, AGFI = .87, IFI = .97 ve NNFI = .96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 18 madde ve 3 faktörden oluşan ölçeğin yapı geçerliğinin sağladığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

AYÖYÖ’nin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,90 olarak bulunmuştur ki bu değer
literatürde mükemmel sınırlar içerisinde kabul edilmektedir (Nunnally, & Bernstein, 1994). Ölçeğin güvenilirliği, alt boyutları açısından test edildiğinde de oldukça yüksek puanlar ortaya çıkmıştır. 1. alt boyut (1.,2.,3. ve 4. maddeler) .84; 2. alt boyut (5., 6., 7., 8. ve 9. maddeler) .82 ve 3. alt boyut (10.,11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddeler) .86 olarak tespit edilmiştir.

İletişim: