Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Sorumlu Yazar: 
Aygül Nalbant
Geçerlik: 

AFA sonucunda elde edilen yedi maddelik iki alt boyutlu yapı için DFA yapılmıştır. DFA
sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Tabloda da izlenebileceği gibi GFI değeri .99, AGFI değeri .98,
CFI indeksi .99, NFI indeksi .99 ve NNFI değeri .98 olarak hesaplanmıştır. Gözlenen değerler
.90’dan büyük olduğundan, ilgili literatüre göre yedi maddelik iki boyutlu model kabul edilebilir
bir uyuma sahiptir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı yöntemi ile hesaplanmıştır. Ölçeğin
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin
güvenilirliğinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir