Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Savcı, M. (2019). Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği: Penn Alkol Aşerme Ölçeğinin Türk kültürüne Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği olarak değiştirilmesi ve uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20. doi: 10.5455/apd.13549

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Savcı
Geçerlik: 

ATAÖ’nün yapı geçerliliği AFA ile incelenmiştir. AFA 109 (70 kadın ve 39 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri setinin AFA’ya uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett’s Sphericity Testi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda veri setinin AFA’ya uygun olduğu saptanmıştır (KMO örneklem uygunluk katsayısı=0.84 ve Barlett’s Sphericity Testi
χ2=506.94, p<0.001). Sonraki aşamada temel bileşenler analizi ile beş madde üzerinden AFA gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda öz-değeri 2.674 olan tek faktörlü bir yapı elde dilmiştir. Bu yapı toplam varyansın %53.48’ini açıklamaktadır. Geriye kalan dört faktörün öz-değeri 1’in altındadır, dolayısıyla bu faktörler birer yapı olarak değerlendirilmemiştir.

Güvenirlik: 

ATAÖ’nün güvenilirliği test-tekrar test yöntemi, üç farklı örneklemde (AFA, DFA ve ölçüt geçerliliği) Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile incelenmiştir. ATAÖ’nün test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.79 olarak hesaplanmıştır. ATAÖ’nün Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları AFA örnekleminde 0.77, DFA örnekleminde 0.78 ve ölçüt geçerliliği örnekleminde 0.77 olarak saptanmıştır.

İletişim: