Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelebi, A. (2018). Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Çelebi
Geçerlik: 

KGİ = 0.05 düzeyinde anlamlı olan ve formun son haline alınacak maddelerin
toplam KGO ortalamalarından sağlanır ve KGİ>0.67 ise istatistiksel olarak anlamlı
olduğu söylenebilir.71 Araştırmanın KGİ değeri= 0.71 bulunmuştur

Güvenirlik: 

Cronbach α katsayısının 0.887, Doğru ve Bilinçli
Kullanım alt boyutunun Cronbach α katsayısının 0.894, Etkili ve Güvenli Kullanım alt
boyutunun Cronbach α katsayısının 0.771 olduğu ve madde toplam puan
korelasyonlarının ise 0.22 ile 0.61 arasında değiştiği belirlenmiştir.

İletişim: