Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çögenli, M. Z., ve Asunakutlu, T. (2014). Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 92-105.

Sorumlu Yazar: 
Mehmed Zait Çögenli
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde öncelikle verilerin faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmıştır. Bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu *0,889+ ve Barlett Testi manidar bulunmuştur. Verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlendikten sonra 41 maddeye boyut tanımlamadan temel bileşenler analizi yapılmış ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha) α=0,970 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarını oluşturan güvenirlik katsayıları: 1. Kendini Gösterebilmeye ve İletişime Yönelik Saldırılar (α=0,899), 2. Sosyal İlişkilere Yönelik Saldırılar (α=0,917), 3. İtibara Yönelik Saldırılar (α=0,821), 4. Mesleki Duruma Yönelik Saldırılar (α=0,911) ve 5. Kişinin Psikolojik Sağlığına Yönelik Saldırılar (α=0,740) şeklinde bulunmuştur

İletişim: