Akademik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karataş, H., ve Erden, M. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması. Education Sciences, 7(4), 983-1003.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Karataş
Geçerlik: 

Bu araştırmada, yapı geçerliği çalışması faktör analizi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Büyüköztürk (2002) faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasına ve faktör sayısına karar verirken dikkate alınması gereken ölçütleri şöyle sıralamıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin tüm maddelerinden alınan puanlar arasında bir tutarlılığın olup olmadığını saptamak amacıyla Cronbach Alpha güvenirlik hesabı yapılmıştır. Bu bir iç tutarlılık ölçütüdür ve ölçme aracının, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirinden deneysel olarak bağımsız ünitelerden oluştuğu ve bunların, bütün içinde, bilinen ve birbirine eşit ağırlıklara sahip olduğu varsayımına dayanır (Karasar, 1999). Ölçek, motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere birbirinden bağımsız boyutlarından oluşmuştur

İletişim: