Aile Yaşam Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, M., Toker, M. ve Özbay, Y. (2017). Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2, 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Merve Çalışkan
Geçerlik: 

Faktörlenme ve örneklem uygunluğu kapsamında Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri 0.938 ve Barlet testi anlamlı bulunmuştur (χ²=6134.525, p<.01). KMO ve Barlet testinin anlamlı çıkması sonucunda ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir ve ölçeğin madde faktör yükleri .53 ile .79 arasında bulunmuştur. Ölçüt geçerliğinin hesaplanmasında Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. AYDÖ ile Kısa Semptom Envanterinden alınan puanlar arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısına bakılmıştır. Kısa Semptom Envanteri KSE depresyon boyutu ile r=-.34, p< .01, anksiyete boyutu ile r=-.30, p< .01, olumsuz benlik boyutu ile r= -.30, p< .01, somatizasyon boyutu ile r= -.30, p< .01 ve hostilite boyutu ile, r= -.32, p< .01 AYDÖ orta düzeyde anlamlı ilişki göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbachα güvenirliği ise .95 ve madde test korelasyonu .47 ile .73 olarak hesaplanmıştır.