Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çiler- Kılıç, B. (1999). Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Betül Çiler Kılıç
Geçerlik: 

Araştırıcı tarafından oluşturulan ölçek kavram geçerliği için uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Her bir maddenin varyansı ile toplam puan varyansı arasındaki ilişkiyi saptayan madde toplam puan güvenirliği katsayı değerleri; 0.25 ile 0.77 arasında değişmektedir. r değeri 0.20’den yüksek olanlar anlamlıdır.